سلام دوستان عزیز به سایت ترنج بییپ خوش آمدید


30 second to mars:This Is War

A warning to the peopleیه هشدار به مردم
The good and the evilخوب ها و شیطانی ها
This is warاین جنگه 
To the soldier, the civillian به سربازا و مردمان عادی
The martyr, the victimبه شهیدا وقربانی ها
This is warاین جنگه
It's the moment of truth and the moment to lie این زمان حقیقت و این زمان دروغ
The moment to live and the moment to dieاین زمان زندگی و این زمان مردنه
The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight زمانی برای جنگ زمانی برای جنگ بزای جن برای جنگ برای جنگ 

To the right, to the leftبه چب به راست
We will fight to the deathما میجنگیم تا مرگ
To the Edge of the Earth برای گوشه های زمین
It's a brave new world from the last to the first این شجاعت برای دنیای جدیدی هستش از آخر به اول

To the right, to the leftبه چپ به راست
We will fight to the deathما یجنگیم تا مرگ
To the Edge of the Earthبرای گوشه گوشه های زمین
Surrender world it's a brave new world, it's a brave new world تسلیم کردن زمین یه دنیا  جدید و شجاع میسازه  دنیا جدید و شجاع

A brave new worldدنیایی جدید و شجاع
The war is wonجنگ داره میبره
The war is won جنگ داره میبره
A brave new world یه دنیای شجاع و جدید

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!