سلام دوستان عزیز به سایت ترنج بییپ خوش آمدید


30 second to mars: hurricane

No matter how many times that you told me you wanted to leave مهم نیست چندبار بهم گفتی که می خوای بری
No matter how many breaths that you took you still couldn't breathe مهم نیست چند تا نفس میکشی و بازم نمیتونی نفس بکشی
No matter how many nights that you lied wide awake to the sound of the pausing rain  مهم نیست چند شب دروغ میگی تا بیدار بمونی تا به صدای بارون گوش بدی 

Where did you go? where did you go? where did you go? کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی؟

Heart beat, a heart beat, I need a... heart beat, a heart beat..   ضربان قلب,ضربان قلب,من به یه ضربان قلب نیاز دازم ضربان قلب ضربان قلب

Tell me would you kill to save for a life? بهم بگو تو میکشی تا یه جون رو نجات بدی
Tell me would you kill to prove you're right? بهم بگو تو میکشی تا صابت کنی حق با تو هستش 
Crash, crash, burn let it all burnخرابی خرابی سوزندگی بزار همش بسوزه
This hurricane is chasing us all underground.این طوفان همه ماهارو تو زیر زمین گیر میندازه

No matter how many deaths that I die, I will never forget مهم نیست چند مردن من مردم من هیچوقت فراموش نمیکنم
No matter how many lives I live, I will never regret مهم نیست چند تا زندگی من زندگی کردم من پشیمون نیستم
There's a fire inside this heart and a riot about to explode into flames اونجا یه آتشی در این قلب و یه شورشی  راجبع  انفجاری از اتیشه
Where is your God? Where is your God? Where is your God? ... خدات کجاست ؟ خدات کجاست؟ خدات کجاست؟

Do you really want?تو واقعا میخوای؟
Do you really want me?تو واقعا منو میخوای؟
Do you really want me dead?تو واقعا منو مرده میخوای؟
Or alive to torture for my sins?یا زنده برای شکنجه شدنم برا گناهام؟

Do you really want?تو واقعا منو میخوای؟

[heart beat, a heart beat]ضربان قلب یه ضربان قلب
Do you really want me?تو واقعا منو میخوای؟
[I need a.. heart beat, a heart beat]من به یه ضربان قلب نیاز دارم
Do you really want me dead?تو واقعا منو مرده میخوای
[you know I gotta leave, I can't stay,میدونی من باید برم نمیتونم بمونم
I know I gotta go, I can't stay]میدونم که باید برم نمیتونم بمونم
Or alive to live a lie?یا زنده تا یه دروغ رو زندگی کنم

Tell me would you kill to save a life?بم بگو ایا تو یه نفر میکشی تا یه جون زندگی کنی
Tell me would you kill to prove you're right?بهم بگو تا حاضری بکشی تا صابت کنی که حق با تو هستش
Crash, crash, burn let it all burnخرابی خرابی سوختن بزار همش بسوزه
This hurricane's chasing us all underground این طوفان همه ی مارو به زیر   زمین گیر میندازه  
You say you wrong, you wrong, I'm right, I'm right, you're wrong, we fightتو میگی حق باتو نیست حق با تو نیست حق با منه حق با منه حق با تو نیست ما میجنگیم
 Ok, I'm running from the light, running from the day to night باشه من از نور فرار میکنم من از روز به شب فرار میکنم
Oh, the quiet silence defines our misery اوه سکوت آرام تعریف بد بختی ماست
The riot inside keeps trying to visit meشورش درونم سعی میکنه منو ملاقات کنه
No matter how we try, it's too much historyمهم نیست ما چه جوری ما تلاش میکنیم این کلی تاریخه
Too many bad notes playing in our symphonyخیلی نوت های بد در سمفونی ما هستش
So let it breathe, let it fly, let it goپس بزار نفس بکشه بزار پرواز کنه بزار بره
Let it fall, let it crash, burn slowبزار سقوط کنه بزار نابود شه آروم بسوزه
And then you call upon Godو بعد تو رو خدا زنگ میزنی(یعنی مثلا مثل زنگ رو پزرش هتل برای صدا کردن خدا).ا
Oh you call upon God اوه تو به خدا زنگ میزنی

Tell me would you kill to save a life?به من بگو و میکشی تا یه جون رو نجات بدی
Tell me would you kill to prove you're right?به من بگو تو میکشی تا ثابت کنی حق با تو هستش
Crash, crash, burn let it all burnخرابی خرابی سوختن بزار همش بسوزه
This hurricane chasing us all undergroundاین طوفان همه ی مارو در زیر  زمین گیر میندازه

This hurricane...(x5)این طوفان(پنج بار).ا

Do you really want?تو واقعا میخوای
Do you really want me?تو واقعا من میخوای 
Do you really want me dead?تو واقعا منو مرده میخوی
Or alive to torture for my sins?یا زنده تا شکنجه ام بدی برا گناهام

Do you really want?تو واقعا میخوای
Do you really want me?تو واقعا منو میخوای
Do you really want me dead?تو واقعا منو مرده میخوی
Or alive to live a lieیا زنده تا یه دروغ رو زندگی کنم

Running away from the night, running away from the lightفرار کردن از شب فرار از نور 
Running away to save you're lifeفرار کردن تا نجات دادن زندگی خود

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!