سلام دوستان عزیز به سایت ترنج بییپ خوش آمدید


اوه این کاری که تو با من کردی Hey there Delilah ((سلام بر تو دلیله(معشوقه سامسون(مثل لیلی و مجنون)  


What's it like in New York City? چی شده بودن تو نیویورک رو دوست داری
I'm a thousand miles away  من هزاران مایل دورم

But girl, tonight you look so pretty اما دختر تو بسیار زیبا شدی
Yes you do آره شدی
 Times Square can't shine as bright as you میدان تایمز نمیتونه در مقابل درخشندگی تو مقاومت کنه
I swear it's true قسم می خورم که حقیقته
Hey there Delilah سلام برتو دلیله
 Don't you worry about the distance نگران فاصله ها نباش
 I'm right there if you get lonely من اونجام اگه تو بخواهی
 Give this song another listen به این اهنگ یه نوع گوش کردن دیگه داشته باش
 Close your eyes چشماتو ببند
 Listen to my voice, it's my disguise به صدام گوش بده این,نهایت منه
 I'm by your side Oh it's what you do to me من طرف تو هستم اوه ان کاریه که تو با من کردی 
 Oh it's what you do to me ز
 Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
 Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
 What you do to me Hey there Delilah با من چیکار کردی سلام دلیله 
 I know times are getting hard می دونم زمان داره سخت تر میشه
 But just believe me, girl اما فقط باورم کن دختر
 Someday I'll pay the bills with this guitar یه روزی من قبض ها می پردازم با این گیتار
 We'll have it good ما خوش حال خواهیم بود
 We'll have the life we knew we would ما این زندگی رو خواهیم داشت میدونیم که میتونیم
 My word is good حرف های من خوش یوم هستش
 Hey there Delilah سلام بر تو دلیله
 I've got so much left to say من خیلی حرف برای گفتن دارم
 If every simple song I wrote to you اگه هر اهنگ ساده ای من مینویسم  
 Would take your breath away میتونه یه نفس از تو برای من بگیره
 I'd write it all  من همشو مینویسم(یعمی هرچی تو چنته دارم مینویسم)   
 Even more in love with me you'd fall حتی موقعی که منو دوست داری تو میوفتی
 We'd have it all ما همشو هواهیم داشت
 Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی 
 Oh it's what you do to me اوه اینکاریه که تو با من کردی
 Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
 Oh it's what you do to me اوهاین کاریه که تو بامن کردی
 A thousand miles seems pretty far هزار مایل به نظر خیلی زیاد میاد 
But they've got planes and trains and cars اما اونا هواپیما, قطار,ماشین دارن
I'd walk to you if I had no other way من از پیشت میرم اگه شانس دیگه ای ندارم
Our friends would all make fun of us دوستامون همه کارشون هینه که مارو مسخره کنن
and we'll just laugh along because we know و ما فقط میخندیم چون میدونیم
That none of them have felt this way ائنا هیچکدوم این احساس رو نداشتند
Delilah I can promise you دلیله من بهت قول میدم
That by the time we get through ما بر اثر گذشت زمان این راه رو میریم
The world will never ever be the same دنیا هیچوقت یه جور نمیمونه
And you're to blame و تو سزنش نمیشی
Hey there Delilah سلام دلیله
You be good and don't you miss me تو خوب باش و دلتنگ نشو
Two more years and you'll be done with school اون دو سالی که مدرستو تموم میکردی
And I'll be making history like I do من داشتم تاریخ عشقمون رو میساختم اره انجامش دادم
You'll know it's all because of you می دونی اینا همش به خاطر تو هستش
We can do whatever we want to ما میتونیم هر کاری که میخواستیم رو انجام بدیم
Hey there Delilah here's to you سلام دلیله این خدمت تو
This one's for youOh it's what you do to me این یکی مال تو     اوه این کاریه که تو با من کردی
Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
Oh it's what you do to me اوه این کاریه که تو با من کردی
What you do to me. تو با من چیکار کردی

 

اینم از کار اول من d.b in mw2

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!