سلام دوستان عزیز به سایت ترنج بییپ خوش آمدید


30 second to mars : Alibi

 

No warning sign, no alibi نه نشانه‌‌ی هشدار دهنده ای نه بهونه 
We faded faster than the speed of light ما از سریع تر از سرعت نور پژمرده میشیم
Took our chance, crashed and burned شانش مارو گرفت سقوط کرد و سوخت
No, we'll never ever learn  نه ما هرگز یاد نمیگیریم(نمیفهمیم

I fell apart, but I got back up again,من افتادم و از هم جدا شدم ولی دوباره بلند شدم
And then I fell apart, but got back up again, و بعد افتادم و از هم جدا شدم (تیکه تیکه شدم) ولی دوباره بلند شدم

We both could see crystal clear هردوتا ی ما میتونیم کریستال روبدون هیچ مشکلی ببینیم
That the inevitable end was near پایان اجتناب ناپذیر نزدیک بود
Made our choice, a trial by fire, انتخاب کنبم یه محاکمه از آتیش
To battle is the only way we feel alive جنگ تنها راهی هست که ما احساس زنده بودن میکنیم

I fell apart, but got back up again,من افتادم و از هم جدا شدم ولی دوباره بلند شدم
And then I fell apart, but got back up again, و بعد من دوباره افتادم و از هم جدا شدم ولی دوباره بلند شدم
And then I fell apart, but got back up againو  بعد من دوباره افتادم و از هم جدا شدم ولی دوباره بلند شدم

So here we are, the witching hour, پس ما اینجاییم در این ساعت مسحور کننده
The quickest tongue to divide and devourسریع ترین زبان(دهان)س برای تقسیم کردن (تکه تکه کردن غذا)بلعیدن
Divide and devourتقسیم کردن و بلعیدن
If I could end the quest for fire,اگه من میتونستم جستجو برای اتش رو تموم کنم
For truth, for love, for my desireبرای حقیقت برای عشق برای خواسته هام
My desire خواسته هام

And I fell apart, but got back up againو من افتادم و  از هم جدا شدم ودوباره بلند شدم

I fell apart, I fell apart, I fell apart, افتادم و ازهم جدا شدم افتادم و ازهم جدا شدم افتاذم و از هم جدا شدم
I fell apart. I fell apart, افتادم و از هم جدا شدم افتادم و از هم جدا شدم
But got back up againولی من دوباره بلند شدم

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!